עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
בתקופת השידוכים עליך להקפיד כל הזמן על הופעתך ועל התנהגותך, אין לדעת מתי אתה נבחן
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

בין שני כפרים

מאת: mianie1

1548 גולשים קראו כבר את היצירה.

בין שני כפרים 
מסופר על הגה"ק רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז זצוק"ל בעל "מנוחת אשר" אחרי שכבר הגיע לפרק האיש מקדש אבל לא רצה לישא מגליל עליון, ושמע מהגאון רבי מאיר אלמאשד זצוק"ל [אבדק"ק בוקרשט, מטרסדורף] שהוא גאון גדול וגם גביר עצום והיה תופס ישיבה ונתן לתלמידים שלו כל הצטרכות הסכים בדעתו ליסע לישיבת הגאון הנ"ל, וכתת את רגליו לילך לישיבתו.

להגאון רבי מאיר אלמאשד היה לו חליפת מכתבים עם הגאון חתם סופר זצוק"ל, ופעם אחת כתב הגאון רבי מאיר אלמאשד להגאון החתם סופר היות שיש לו בת שהגיעה לפרק בתולה נשאת ומבקש בחור תלמיד חכם גדול מושלם בכל המעלות בנש"ק, כשקיבל החתם סופר מכתב הזה בחר מישיבתו בחור תלמיד חכם גדול ומושלם בכל המעלות, וכתב להגאון רבי מאיר אלמאשד ז"ל המוכ"ז הוא תלמיד חכם גדול ומושלם בכל המעלות זה הוא ראוי להיות חתנך וכשיראה לך מכתב הזה תוכל לגמור בשטומ"צ ומסר מכתב הזה סגור במעטפה להבחור ושלחו לעיר אלמאשד.

וכ"ק הגאון בעל "מנוחת אשר" הלך אז מווערבוי לאלמאשד בעת שהבחור הנ"ל הלך גם כן לאלמאשד, ובאמצע הדרך פגעו השני בחורים והתחילו לדבר בדברי תורה וכשראה הבחור הנ"ל את גדולתו בתורה של בעל מנוחת אשר שאלו להיכן אתה נוסע והשיב לו לאלמאשד, והבחור הנ"ל אמר שגם אני נוסע לאלמאשד בשליחות החתם סופר וביקש הבחור מבעל מנוחת אשר, היות מחמת שהדרך מבטלו מדברי תורה שאינו יכול ללמוד כ"כ בהתמדה על כן מבקשו שהוא ימסור מכתב הזה להגאון דק"ק אלמאשד ובעל מנוחת אשר הסכים לזה ולקח את המכתב הזה עמו.

כשהגיע לבית הרב דק"ק אלמאשד והתחיל לדבר עם הבחור בדברי תורה והוטב מאד בעיניו והסכים שילמד בישיבתו, והלך לביהמ"ד והתחיל ללמוד בהתמדה ובאמצע הלימוד זכר שיש בידו עוד מכתב שצריך למסור לרבו, והלך תיכף להגאון רבי מאיר אלמאשד, ומסר המכתב וכשהתחיל הגאון רבי מאיר אלמאשד לקרות במכתב, השתומם מאד ואמר להמנוחת אשר הלא כבודו אמר לי שבא מווערבוי, על זה סיפר לו המנוחת אשר כל המעשה, שבא בדרך עם בחור מפרעשבורג, ומסר לו המכתב ואח"כ מסר הרב רבי מאיר אלמאשד המכתב להמנוחת אשר, ואמר לו שימחול אלף פעמים לקראו, וקרא המכתב אשר החתם סופר כותב, שהמוכ"ז ראוי להיות חתנך, ונשתומם גם כן הוא מאד, ושאל הגאון רבי מאיר אלמאשד מה דעתו בזה, והשיב לו בעל מנוחת אשר הנה הוא רואה שהוא מן השמים, אבל אינו יכול לומר כלום עד שישאל עצת אבותיו זצ"ל, והגאון רבי מאיר אלמאשד קנה לו בגדים נאים ומתנות ושלחו לאבותיו להתיעץ עמהם ואח"כ לקחו לחתנו.

וכשנסע מהגאון רבי מאיר אלמאשד לבית אבותיו לסעטשע עבר שש שנים שלא ראה את אבותיו וכשהגיע לכפר אחד קודם סעטשע, שקעה לו השמש וירא לילך בעצמו, כי היה יער בין שני הכפרים, ונצטער מאד כי שש שנים לא קיים כיבוד אב ואם, ופתאום ראה עגלת צב ושאל הבעל עגלה אם אינו נוסע לסעטשע והשיב לו הן. ובאמצע הדרך שאל המנוחת אשר מהבעל העגלה למי הוא העגלת צב הזה השיב לו הבעל העגלה להגראף אשר דר בסעטשע, וכשהגיע לסטעשע לבית אבותיו היתה השמחה כ"כ גדולה, ובין אחד השיחים אמר המנוחת אשר שיכבדו לבעל העגלה באיזה דבר, כי אמר לו שימתין אבל כשהלכו לחוץ לא ראו את העגלת צב והלכו למחרת למסור תודה להגראף אבל גם שם לא מצאו, ואמר הגאון רבי שמואל הלוי יונגרייז זצוק"ל אבדק"ק סעטשע שהוא מאמין באמת שהיה אליהו הנביא מחמת שראה את צערו של בנו הבעל מנוחת אשר לא היה יכול לקיים מצות כבוד אב ואם.
ובשנת תקצ"ד נתקבל לרב בק"ק טשענגער.

מקור: לאתמידצודק

תגובות הגולשים: